Talbotton, Georgia receives telemedicine project

Soon the small town of Talbotton, Georgia will have a Telemedicine project to benefit residents of the town.